ช่างรังวัดเอกชน งานสำรวจภูมิประเทศ รับงานสำรวจ ช่างรังวัดที่ดิน งานสำรวจเส้นชั้นความสูง รังวัดที่ดิน งานสำรวจ

  www.btcsurvey.com
Phone : 662 450 1202 to 8
 
 

ช่างรังวัดที่ดิน งานสำรวจภูมิประเทศ งานรังวัด รังวัดเอกชน แบ่งแยก

บริการ รับงานรังวัด (Cadastral Survey) รังวัดเอกชน สอบเขต แบ่งแยกโฉนด และรวมโฉนดที่ดิน รังวัดที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ช่างรังวัดที่ดิน โดยไม่ต้องรอคิวรังวัด รังวัดที่ดินได้ ภูเก็ต ระยอง ทั่วประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่เท่าเทียม ที่ดิน มีกฎหมายรองรับ (พรบ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535)

บริการ งานรังวัด (Cadastral Survey) สอบเขต แบ่งแยกโฉนด และรวมโฉนดที่ดิน รังวัดที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน โดยไม่ต้องรอคิวรังวัด รังวัดที่ดินได้ทั่งประเทศ มีอำนาจหน้าที่เท่าเทียมช่างรังวัดกรมที่ดิน มีกฎหมายรองรับ (พรบ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535) ภายใต้การควบคุมของกรมที่ดิน

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานรังวัด ที่ดินทุกประเภท

บริการด้าน งานรังวัด (Cadastral Survey) งานสำรวจ (Surveying) แผนที่เส้นชั้นความสูง (Contour Map) แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) สำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)

ช่างรังวัดที่ดิน งานสำรวจเส้นชั้นความสูง Services Surveyors (Cadastral Survey) investigate the separation of land and divide the land deed. Land surveyor with title deeds. Without waiting leveling. Land surveyor in both countries. Department of Land Surveyors have equal authority. Legal support. (Private Surveyors Act 2535) under the control of the land.

B.T.C. Group is the company conducting several businesses. We trade, repair and lease both new and used all brands of surveying instruments. We also import surveying instruments and accessories. In addition, we offer surveying services, which are topographic survey, contour survey, and boundary survey.ช่างรังวัดเอกชน ช่างรังวัดที่ดิน, งานสำรวจเส้นชั้นความสูง งานสำรวจ ช่างรังวัดเอกชน รังวัดที่ดิน รับงานสำรวจ